มาตรฐานอาหารโคเชอร์ ของชาวยิว ( Kosher Dietary Law )

หลักการของอาหารโคเชอร์ เมื่อพูดถึงชาวยิว คนส่วนใหญ่จะต้องคิดถึงอาหารโคเชอร์ ( Kosher ) ที่กำหนดตามหลักศาสนาจูดาย ( Judaism ) หมายถึงอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎของยิว ( Jewish Law ) ที่จะบริโภคได้ ซึ่งมี หลักคัชรูท ( Kashrut ) เป็นข้อกำหนดเรื่องอาหารที่กำหนดไวในคัมภีร์โตราห์ ( Torah ) ว่าสิ่งใดรับประทานได้ สิ่งใดรับประทานไม่ได้…

มาตรฐานอาหารฮาลาล ( Halal )

อาหารฮาลาล ( Halal Food ) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ “ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา…

วิธีการขอ อย. ผลิตภัณฑ์ อาหาร

วิธีการขอ อย. อาหาร อาหาร ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสด้วย…

มาตรฐาน HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point System

ระบบ HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point System เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของการอาหารผลิตอาหาร HACCP เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร ที่สามารถการันตีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ว่ามาจากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ…

มาตรฐาน GMP : Good Manufacturing Practice โรงงานผลิตอาหาร

ผู้ประกอบการโรงงานอาหารมีกฎ ระเบียบ และมาตรฐานหลายอย่างที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อรังสรรค์ผลผลิตคุณภาพส่งออกไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้บริโภคนั้นได้รับความคุ้มครองขั้นพื้นฐานโดยผู้บริโภคต้องได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปน หรือไม่มีสารพิษที่เป็นอันตราย…

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Indications หรือ GI ) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Indications หรือ GI ) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ…

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ( Good Agricultural Practices : GAP ) : สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช. )

GAP – พืช การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่าที่ควรเนื่องจากมีสารเคมีตกค้าง…

การขอรับรองเกษตรอินทรีย์ ( Organic ) กับ สำนักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ ACT ขั้นที่ 1 ศึกษาทำความเข้าใจและเตรียมชุดใบสมัคร ศึกษาประเภทการรับรอง และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขอแนะนำให้ผู้สมัคร เลือกประเภทการผลิต ตามลักษณะการผลิต / การประกอบการของท่านและตลาด เอซีที ออร์แกนิค…

น้ำส้มควันไม้ หรือ น้ำวู้ดเวเนการ์ ( Wood Vinegar )

น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นควันไฟ ได้มาจากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการผลิตถ่านไม้ในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่าน ในช่วงที่อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง 300 – 400 องศาเซลเซียส สารประกอบต่างๆ ในไม้ฟืนจะถูกสลายตัวด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบใหม่มากมาย…