อัตโนมัติ

มาตรฐานอาหารโคเชอร์ ของชาวยิว ( Kosher Dietary Law )

หลักการของอาหารโคเชอร์ เมื่อพูดถึงชาวยิว คนส่วนใหญ่จะต้องคิดถึงอาหารโคเชอร์ ( Kosher ) ที่กำหนดตามหลักศาสนาจูดาย ( Judaism ) หมายถึงอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎของยิว ( Jewish Law ) ที่จะบริโภคได้ ซึ่งมี หลักคัชรูท ( Kashrut ) เป็นข้อกำหนดเรื่องอาหารที่กำหนดไวในคัมภีร์โตราห์ ( Torah ) ว่าสิ่งใดรับประทานได้ สิ่งใดรับประทานไม่ได้…

มาตรฐานอาหารฮาลาล ( Halal )

อาหารฮาลาล ( Halal Food ) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ “ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา…

วิธีการขอ อย. ผลิตภัณฑ์ อาหาร

วิธีการขอ อย. อาหาร อาหาร ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสด้วย…

มาตรฐาน HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point System

ระบบ HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point System เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของการอาหารผลิตอาหาร HACCP เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร ที่สามารถการันตีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ว่ามาจากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ…

การขอรับรองเกษตรอินทรีย์ ( Organic ) กับ สำนักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ ACT ขั้นที่ 1 ศึกษาทำความเข้าใจและเตรียมชุดใบสมัคร ศึกษาประเภทการรับรอง และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขอแนะนำให้ผู้สมัคร เลือกประเภทการผลิต ตามลักษณะการผลิต / การประกอบการของท่านและตลาด เอซีที ออร์แกนิค…

โรงเพาะเห็ดระบบ Evaporative ( EVAP )

โรงเพาะเห็ดระบบ Evaporative ( EVAP ) การเพาะเห็ดในปัจจุบันทำได้ยากขึ้นเนื่องจากการแปรปรวนของอากาศที่รวดเร็วในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง ที่เหมาะสมสำหรับเห็ดแต่ละชนิดทำได้ลำบาก โดยส่วนใหญ่ผู้เพาะเห็ดจะต้องคอยตรวจสอบ อุณหภูมิ ความชื้น ในโรงเรือนอยู่บ่อยครั้ง…

เทคโนโลยีการทำการเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farm ) ม.แม่โจ้

เทคโนโลยีการทำการเกษตรแบบแม่นยำ และการทำการเกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำเอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในฟาร์ม ที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชพรรณ เราต้องตรวจวัดออกมาให้ได้ แล้วเอาค่าที่ได้พวกนั้นเอามาบริหารจัดการที่จะเติมกลับเข้าไปให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุด…