ถ่านมีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร?

Biochar คือ การเผาถ่านแบบ Green Charcoal ที่อาศัยหลักการ Carbonization เพื่อต้องการถ่านชีวภาพที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษปนเปื้อนในเนื้อถ่าน นอกจากนี้กระบวนการผลิตถ่านต้องไม่มีควันไฟออกไปรบกวนชาวบ้านใกล้เคียง เตาเผาถ่านดังกล่าวมีกระบวนการคล้ายกับเตาเผา ปลายปล่องเตาแบบ Biochar จะไร้ควันพิษ…

Read more

ถ่านกัมมันต์ ( Activated Carbon ) คืออะไร?

ถ่านกัมมันต์ หรือ คาร์บอนกัมมันต์ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษ คือ Activated Carbon หรือ Activated Charcoal คือ ถ่านที่ต้องนำไปผ่านกระบวนการกระตุ้น ด้วยสารเคมีหรือวิธีทางกายภาพ ( ใช้ไอน้ำ ) ก่อน เพื่อทำให้โครงสร้างทางกายภาพของถ่านเกิดรูพรุน หรือรอยแตกขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรจำนวนมหาศาล…

Read more