วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

กัญชา ( Marijuana ) และกัญชง ( Hemp )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย แก้ววังชัย กล่าวว่า เมื่อสมัยก่อนเริ่มต้นปลูกไม่เป็นเลย ปลูกกี่ต้นก็ตายหมด เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในช่วงกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นคนทำงานวิจัยคนแรกๆ เกี่ยวกับกัญชา เหตุผลที่มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้…

Read more

จำแนกไม้ป่าตามลักษณะพื้นที่ปลูก

กลุ่มพืชป่าดิบลุ่ม กลุ่มพืชป่าดิบลุ่ม ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ เช่น ยางนา, ตะเคียนทอง, มะขามป้อม, ตะแบก, พระเจ้าห้าพระองค์, นนทรี, มะกล่ำต้น, มะเดื่อ, มะค่าโมง, ลำดวน, ขันทองพยาบาท, หว้า, สมอพิเภก, สมอไทย, ยมหอม, มะสัง, มะค่าแต้, ประดู่ป่า, แดง, ชุมแสง, ชะมวง, แคนา, กระบก, กระบาก, พะยูง, ไข่เน่า, พะยอม, พฤกษ์, ทำมัง…

Read more

ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความสุขอย่างยั่งยืน

ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง เป็นแนวทางที่ใช้ลำดับขั้นเพื่อเดินตามไปทีละขั้น ค่อยๆ ก้าวไปแบบยั้งยืนและมั่นคง ซึ่งหากใครทำตามได้ รับรองว่าไม่มีจนแน่นอน

Read more

วิธีการปลูกข้าวฟ่าง

การปลูกและการดูแลรักษาข้าวฟ่าง ฤดูปลูก ข้าวฟ่างปลูกได้ตลอดปี แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องเลือกพันธุ์ปลูกให้เหมาะสม เพราะพันธุ์ข้าวฟ่างบางพันธุ์มีความไวต่อช่วงแสง โดยทั่วไปแล้ว เกษตรกรไทยจะปลูกข้าวฟ่างแตกต่างกันเป็น ๒ ระบบ แล้วแต่ท้องที่ บางแห่งปลูกเป็นพืชหลัก บางแห่งปลูกเป็นพืชรอง…

Read more

วิธีการปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น สภาพน้ำท่วมหรือแห้งแล้ง เป็นต้น การปลูกอ้อยเพียงเพื่อให้ขึ้นนั้นทำได้ไม่ยากนัก แต่การปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และคุณภาพดีด้วยทำได้ค่อนข้างยาก ผู้ปลูกจะต้องมีทั้งความรู้และเงินทุนอย่างพอเพียง…

Read more

วิธีปลูกสับปะรด

ไม่ต้องมีพื้นที่เป็นไร่ ก็ปลูกสับปะรดได้ เพราะวันนี้เรามีวิธีการปลูกสับปะรดด้วยจุกแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเองมาฝาก พร้อมข้อมูลน่ารู้ก่อนปลูกสับปะรด การปลูกสับปะรดดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับคนที่ไม่ได้มีอาชีพทำไร่ทำสวน แต่เราก็สามารถปลูกสับปะรดเอาไว้รับประทานเองในบ้านได้เหมือนกัน…

Read more

วิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ จินเฉ่า ( JUNCAO )

หญ้าเนเปียร์ “จวินเฉ่า” หรือแปลตรงตัวว่า “เห็ด” และ “หญ้า” สามารถนำไปใช้เพาะปลูกเห็ดกินได้ เป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นกำแพงสีเขียวที่ช่วยหยุดยั้งการแปรสภาพเป็นทะเลทราย โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่ากิจกรรมเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ประเด็นทางสังคมที่กว้างขวางขึ้น อาทิ การขจัดความยากจน พลังงานสะอาด และเป้าหมายอื่นตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030…

Read more

มาตรฐานอาหารโคเชอร์ ของชาวยิว ( Kosher Dietary Law )

หลักการของอาหารโคเชอร์ เมื่อพูดถึงชาวยิว คนส่วนใหญ่จะต้องคิดถึงอาหารโคเชอร์ ( Kosher ) ที่กำหนดตามหลักศาสนาจูดาย ( Judaism ) หมายถึงอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎของยิว ( Jewish Law ) ที่จะบริโภคได้ ซึ่งมี หลักคัชรูท ( Kashrut ) เป็นข้อกำหนดเรื่องอาหารที่กำหนดไวในคัมภีร์โตราห์ ( Torah ) ว่าสิ่งใดรับประทานได้ สิ่งใดรับประทานไม่ได้…

Read more

มาตรฐานอาหารฮาลาล ( Halal )

อาหารฮาลาล ( Halal Food ) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ “ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา…

Read more

วิธีการขอ อย. ผลิตภัณฑ์ อาหาร

วิธีการขอ อย. อาหาร อาหาร ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสด้วย…

Read more

มาตรฐาน HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point System

ระบบ HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point System เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของการอาหารผลิตอาหาร HACCP เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร ที่สามารถการันตีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ว่ามาจากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ…

Read more

มาตรฐาน GMP : Good Manufacturing Practice โรงงานผลิตอาหาร

ผู้ประกอบการโรงงานอาหารมีกฎ ระเบียบ และมาตรฐานหลายอย่างที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อรังสรรค์ผลผลิตคุณภาพส่งออกไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้บริโภคนั้นได้รับความคุ้มครองขั้นพื้นฐานโดยผู้บริโภคต้องได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปน หรือไม่มีสารพิษที่เป็นอันตราย…

Read more