วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

ถ่านกัมมันต์ ( Activated Carbon ) คืออะไร?

ถ่านกัมมันต์ หรือ คาร์บอนกัมมันต์ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษ คือ Activated Carbon หรือ Activated Charcoal คือ ถ่านที่ต้องนำไปผ่านกระบวนการกระตุ้น ด้วยสารเคมีหรือวิธีทางกายภาพ ( ใช้ไอน้ำ ) ก่อน เพื่อทำให้โครงสร้างทางกายภาพของถ่านเกิดรูพรุน หรือรอยแตกขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรจำนวนมหาศาล…

Read more

11 รายชื่อเห็ดน่าเพาะพันธุ์

รายชื่อเห็ดน่าเพาะพันธุ์ เห็ด 1 เห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ เพาะ กับโคนต้น ยางนา,มะค่า, เต็ง, รัง รักษาบาดแผล ทำให้กระชุ่มกระชวย บำรุงร่างกาย ชูกำลัง แก้ช้ำใน 2 เห็ดกระดุมหรือเห็ดแชมปิญอง อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ…

Read more

ประกาศราชกิจจาฯ อนุญาต ปลูก-ตัดไม้ หวงห้าม 158 ชนิด และไม้หายาก 13 ชนิด

ประกาศราชกิจจาฯ อนุญาตประชาชน-เอกชน “ปลูก-ตัดไม้หวงห้าม” ในที่ดินกรรมสิทธิ์และครอบครอง เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 สำหรับ พ.ร.บ.ป่าไม้ ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2562…

Read more

วิธีวัด วิเคราะห์ ค่าต่างๆ ของน้ำ

น้ำบริสุทธิ์ จะโมเลกุลที่ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม + ออกซิเจน 1 อะตอม = H2O นอกจากนั้นสิ่งอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในน้ำ ต้องถือว่าเป็นสิ่งเจือปนทั้งหมด ซึ่งสิ่งเจือปนในน้ำนั้นจะมีอยู่ 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ 1. สิ่งเจือปนในน้ำที่เป็นของแข็งประกอบด้วยสารแขวนลอยหรือตะกอนแขวนลอย…

Read more

การวัดค่าต่างๆ ของดิน และธาตุอาหารในดินสำหรับพืช

ค่า pH กับ ธาตุอาหารสำหรับพืช
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆในดิน ที่พืชจะดูดซึมเอาไปใช้ได้ง่าย มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสภาพหรือระดับ pH ของดินเป็นอย่างมาก ธาตุอาหารจะคงสภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ง่าย และมีปริมาณมาก ที่ pH ช่วงหนึ่ง ถ้าดินมี pH ที่ต่ำหรือสูงกว่าช่วงนั้นๆ…

Read more

ประโยชน์ของ ซิลิกา ( Silica / SiO2 ) และการนำไปใช้อุตสาหกรรมต่างๆ

ประโยชน์ ซิลิกา หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ ( SiO2 ) เป็นสารประกอบของซิลิกอน และออกซิเจน มีลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี หรือเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น และรส พบมากในดิน และหิน และเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับ 2 บนเปลือกโลกรองจากออกซิเจน และถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน…

Read more

แกลบดิบ แกลบดำ ( ถ่านแกลบ ) ขี้เถ้าแกลบ ( แกลบขาว-เทา )

แกลบดิบ แกลบดำ ขี้เถ้าแกลบ ( ถ่านแกลบ ) 1. แกลบดิบ ( Rice Husk ) เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการสีข้าวเปลือกซึ่งทำให้เกิดเศษของเปลือกข้าวออกมา มีลักษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีน้ำตาลแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ข้าว แกลบประกอบด้วยสารอินทรีย์ และซิลิกา ปริมาณสารอินทรีย์จะประกอบด้วย…

Read more

เตาเผาถ่านเพื่อบำรุงดิน เตาตายักษ์  ( Ta Ya Ki ) อาจารย์ กิตติ เลิศล้ำ

เจตนารมณ์ การสร้างเตา Ta Ya Ki ของเฒ่าเผาถ่าน 1.ใช้เผาพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ ทุกชนิด ให้เป็นถ่าน เพื่อตรึง หรือกักเก็บคาร์บอนไว้บนพื้นผิวโลก ไม่ให้พืช ต้นไม้เน่าเปลื่อย ย่อยสลายกลายเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ที่พืชต้นไม้ดูดซับสะสมไว้ ลอยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้งหนึ่ง ช่วยลดการสร้างภาวะเรือนกระจก ช่วยลดการก่อปัญหาโลกร้อน…

Read more

กรณีศึกษา “การใช้ถ่านบำรุงดินจากไม้ไผ่” ฟื้นฟูสภาพดินเสื่อม หมดสภาพ กำจัดมลพิษ

โครงการ : ลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ของประเทศญี่ปุ่น ( Kameoka Kyoto Carbon Minus Project ) วิศัยทัศน์ ( Vision ) : “CoolVege” ( Cool Vegetable to cool earth )…

Read more

การเผาถ่านบำรุงดิน ( Biochar )

การเผาถ่าน บำรุงดิน ( BioChar ) คืออะไร? การเผาถ่าน บำรุงดิน ( BioChar ) คือ Bio มาจาก Biomass ที่แปลว่า พืช สิ่งมีชีวิต หรือ อินทรีย์วัตถุทั้งหลาย Char มาจาก Char ที่แปลว่าถ่าน คือถ่านจากพืช สิ่งมีชีวิต หรือ อินทรีย์วัตถุวัตถุทั้งหลาย…

Read more

การปลูกไผ่ การขยายพันธุ์ การดูแลบำรุงรักษาไม้ไผ่

การปลูกไผ่ การขยายพันธุ์ การดูแลบำรุงรักษาไม้ไผ่ การเพาะเมล็ด เมล็ดไผ่แท้จริงแล้วคือผล มีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าว (ภาพที่ 13) ไผ่แต่ละ ชนิดมีวงจรชีวิตถึงอายุที่ออกดอก-ผลแตกต่างกันไป บางชนิดมีอายุเพียง 30 ปี บางชนิดมีอายุยาวกว่า 100 ปี…

Read more
ไผ่ป่า ( Bambusa Bambos )

ไผ่ป่า ( Bambusa Bambos )

ไผ่ไม้เศรษฐกิจ ไผ่ แต่ละชนิดจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป การใช้ประโยชน์ ไผ่จึงต้องคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม โดยทั่วไปสามารถแบ่งชนิดไผ่ตามการใช้ ประโยชน์ได้ 3 กลุ่ม คือ 1. ไผ่เพื่อผลผลิตหน่อ เช่น ไผ่ตง ไผ่บงใหญ่ ไผ่ซาง ไผ่สีสุก ไผ่รวก ไผ่ไร่ ไผ่กิมซุ่ง ไผ่หม่าจู๋ ไผ่ปักกิ่ง ไผ่บงหวาน…

Read more