ป่า5 ระดับ

พืช กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แบบ ป่า 5 ระดับ ดูแลด้วย หลักกสิกรรมธรรมชาติ ( เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ) ด้วยวิธีการ ห่มดิน แห้งชาม นำ้ชาม สร้างพื้นที่ให้มี 4 พอพื้นฐาน ( พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น )

ลมกับไฟ และทิศ กับการออกแบบโคก หนอง นา

ลม กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

1. ลม กับการออกแบบโคก หนอง นา 2. ลมพัดพาเอา ฝุ่น กลิ่น เสียง ฝน ( สาด ) มากับลมด้วย 3. ทิศทางลม ลมหนาว จะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลมร้อน ลมฝน จะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

การสำรวจพื้นที่และการออกแบบโคกหนองนาโมเดล

หลักการออกแบบ โคก หนอง นา โมเดล

โคก หนอง นาโมเดล เป็นการออกแบบพื้นที่เกษตรกรรม ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำ (ฝน) เป็นหลัก “หยุดท่วม หยุดแล้ง”