การสำรวจพื้นที่และการออกแบบโคกหนองนาโมเดล

หลักการออกแบบ โคก หนอง นา โมเดล

โคก หนอง นาโมเดล เป็นการออกแบบพื้นที่เกษตรกรรม ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำ (ฝน) เป็นหลัก “หยุดท่วม หยุดแล้ง”