แพทย์แผนไทย ผดุงครรภ์ บทที่ 6 การดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอด

บทที่ 6 : การดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอด 1. ในระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 2. การดูแลมารดาระยะ 2 เดือนแรกหลังคลอด แพทย์แผนไทย ผดุงครรภ์ แพทย์แผนไทย ผดุงครรภ์

แพทย์แผนไทย ผดุงครรภ์ บทที่ 7 การเจริญเติบโตและการดูแลทารก

บทที่ 7 : การเจริญเติบโตและการดูแลทารก 1. การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา 2. การเจริญเติบโตด้านร่างกายของทารกในวัยต่างๆ 3. อาการและการดูแลรักษาทารกในวัยต่างๆ

แพทย์แผนไทย ผดุงครรภ์ บทที่ 5 การคลอดปกติ

บทที่ 5 : การคลอดปกติ 1. อาการที่แสดงการคลอดบุตร กาารตรวจปากมดลูก 2 อุปกรณ์การทำคลอด 3. วิธีการคลอดปกติและการดูแลขณะคลอด 3.1 การดูแลด้านจิตใจแก่หญิงตั้งครรภ์ขณะรอคลอด