โพ, โพธิ์ สลี (Ficus religiosa Linn)

เปลือกต้น ทำยาชงหรือยาต้ม แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อนแก้โรคผิวหนัง ผลเป็นยาระบาย ไม้ต้น สูง 20 – 30 เมตร เปลือก ต้นสีน้ำตาลเทา มียางสีขาว ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจกว้าง 8 – 15 เซนติเมตร ยาว 12 – 24 เซนติเมตร

ป่าไม้ 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ?

ป่าไม้ 3 อย่าง คือ
1. ป่าสำหรับใช้ไม้ : สามารถนำไม้มาใช้สร้างบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์
2. ป่าสำหรับใช้ผล : นำผลไม้ที่ได้มากินได้ นำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องดื่ม เช่น พืชผัก สมุนไพร ผลไม้
3. ป่าสำหรับใช้ฟืน: สามารถนำไม้มาใช้ทำ ถ่าน ฟืน…