ชิงชัน หรือ ประดู่ชิงชัน,ดู่สะแดน,เก็ดแดง,อีเม็ง,พยุงแกลบ,กะซิก,กะซิบ,หมากพลูตั๊กแตน ( Dalbergia Oliveri Gamble)

พบขึ้นอยู่ในประเทศพม่า, ลาว และไทยกระจายทั่วไปในป่าเบญจพรรณ ที่มีสภาพแห้งแล้ง มักพบเกิดอยู่ร่วมกับไม้สักและไม้ไผ่และบ่อยครั้งก็พบในป่าเต็งรังที่เป็นดินลูกรัง ที่พบในประเทศไทย มีขึ้นอยู่ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้

กฤษณา หรือ สีเสียดน้ำ,ตะเกราน้ำ,ไม้หอม,ไม้พวงมะพร้าว,กายูการู,กายูกาฮู,กายูดึงปู,เซงเคง,อครุ ตคร,ติ่มเฮียง,จะแน,พวมพร้าว,ปอห้,ชควอเซ,ชควอสะ (Aquilaria Crassna)

มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียเขตร้อน และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการกระจายพันธุ์ไปใน อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ทิเบต ภูฐาน พม่า จีน ตลอดแหลมมลายู เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียวและฟิลิปปินส์

รายชื่อไม้เศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้ออมเงิน และ 5 ไม้โตเร็ว มาแรง

รายชื่อไม้เศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้ออมเงิน
1 พยุงไทย ( แดงจีน ) ไม้มีราคาแพง เนื้อไม้แดง มีน้ำมันในตัว ประเทศจีนต้องการ กกละ 800-1,200 บาท ทนแล้ง, ไม่ชอบน้ำเยอะ, ที่ดอน
2 ชิงชัน หรือ ประดู่ชิงชัน ไม้มีราคาแพง ตระกูลเดียวกับพยูง เนื้อออกครีมแดง คล้ายพยุง แทบจะทดแทนกันได้ กก ละ 600-700 บาท…